BE A PART OF OUR SUCCES

ร่วมงานกับเรา

group-career group-career group-career
Sales Executive

รายละเอียดงาน

-นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเสนอขายให้กับลูกค้า 

-ดูแลลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่เพิ่ม 

-ทำใบเสนอราคาและติดตามลูกค้าจนกระทั่งปิดการขายได้ 

-รับผิดชอบยอดขายสินค้าของบริษัท ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้

-จัดทำแผนการเข้าพบลูกค้าให้หัวหน้ารับทราบในแต่ละสัปดาห์ 

-ติดต่อประสานงานลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนที่ลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 

-จัดทำรายงานหลังจากพบลูกค้าและทำสรุปรายงานการขายรายเดือน 

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. อายุระหว่าง 22-30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหาร / การตลาด / เศรษฐศาสตร์ / วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรม-อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Office ต่างๆ
  4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีวาทศิลป์
  5. สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้
  6. มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์ส่วนตัว
  7. สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดได้
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าวัตถุดิบโลหะและเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ